A Villanova comme dans beaucoup de villages de l’intérieur et du littoral, des hommes se sont levés contre l’occupant fasciste, se sont organisés et ont pris des risques, y compris celui de leur vie pour apporter leur pierre à la construction de la libération de la Corse.

Le 12 novembre 1942, les troupes italiennes débarquent en Corse, Les campements italiens sont présents partout, à Capo di Fènu, à Pagliaghjuli, au col du Pruno, à lava, à ”A Cullo” près de Scaglioli, et bien sur au Village même, dans a Riccia. Ils sont chaque fois plus d’une dizaine.

La résistance au début prendra plusieurs formes, beaucoup de jeunes et de moins jeunes ont participé à leur manière et comme ils ont pu, souvent en aidant les Maghjaghjoli et en les ravitaillant. Il s’agit de Philippe Perfettini et ses fils Jean, Louis et Martin, de François Vinciléoni et son frère Joseph, de Paul Marie Piétri, de Ange Piétri, de Batti Gentili dit « Bataille », de Paul Jean Luciani dit « Drouot » (du nom du général), de François Zonza dit « U Rossu », de Mathieu Vincenti (u Bastelicacciu) ….

Le sous marin Casabianca a débarqué des armes à Villanova. Les habitants du village sont allés les chercher à dos d’ânes et de mulets, à A Chjontra, près de Saliccia, les caisses d’armes ont ensuite été transportées à la ferme de Campo d’Unico, au nez et à la barbe des Italiens.

C’est par Villanova qu’Arthur Giovonni a embarqué pour Alger la veille de l’insurrection. Une voiture avec un fanion de commandement italien s’est présentée sur la place du village et l’officier a demandé à rencontrer le facteur Joseph Antoine Vincileoni. Il s’est alors présenté à lui sous sa véritable identité. Il a ensuite été accompagné par François Vinciléoni et son frère Joseph à la ferme de Campo d’Unico. Le soir même Arthur Giovonni embarquait sur le sous marin Casabianca à A Chjontra en direction d’Alger.

Quelques jours après l’insurrection, deux avions allemands sont tombés aux alentours du village. Un au dessus de Saliccia, un allemand est mort, l’autre a été fait prisonnier par Jean Perfettini et remis aux autorités. Un autre avion est tombé à Capo di Fèno près de bergerie de Mathieu Vincenti au lieu dit Figarella, quatre allemands y sont morts, ils ont été enterrés sur place.

RISISTENZA

In Beddanova cum’è in parechji paesi di muntagna o di piaghja, si sò arritti l’omi contru à l’uccupanti fascistu, si sò urganizati è anu pigliatu i risichi, ancu quillu di a vita, da participà à libarà a Corsica.

U 12 di nuvembri di u 42, scalanu i truppi taliani in Corsica. Stanu ignalocu, in Capu di Fenu, in Pagliaghjoli, in a bocca à u Prunu, in Lava, à a Culla vicinu à i Scaglioli, è di sicuru in paesi stessu, in a Riccia. Tutti i volti sò più d’una dicina.

A risistenza à principiu ebbi parechji formi, parechji ghjovani o più anziani ci participedinu à modu soiu è cum’elli pudianu, à spessu aiutendu i machjaghjoli è purtendu li da magnà. Eranu Filippu Perfettini è i figlioli Ghjuvan Lavighju è Martinu, Francescu Vincileoni è u fratellu Ghjaseppu, Paulu Maria Pietri, Agnulu Pietri, Battì Gentili dittu « Battaglia », Paulu Ghjuvanni Luciani chjamatu « Drouot » (da u nomi di u ginirali), Francescu Zonza dittu « U Rossu », Matteu Vincenti (u Bastilicacciu) ….

U sottumarinu Casabianca hà sbarcatu l’armi in Beddanova. Sò andati i paisani à circà li cù i sameri è i muli, in a Chjontra, à cantu à Saliccia. I casci di l’armi sò stati purtati dopu à u paisolu di Campudunicu, senza ch’elli si n’avvidessinu i Taliani.

Passedi par Beddanova par parta in Algeri Arthur Giovonni ghjustu nanzi à l’insurrizzioni. Si hè prisintata una vittura cù una bandiruccia di cumandu talianu in piazza à u paesi, è un ufficiali dumandedi u pidoni Ghjaseppu Antoni Vincileoni. Tandu si prisintedi à ellu cù u so nomi veru. Dopu l’accumpagnedinu Francescu è u fratellu Ghjaseppu finu à Campudonicu. A sera stessa Arthur Giovoni imbarchedi nantu à u Casabianca in a Chjontra par andà in Algeri.

Calchì ghjornu dopu à l’insurrizzioni, caschedinu dui aviò alimani vicinu à u paesi. Unu sopra à Saliccia, un Alimanu hè mortu, l’altru hè statu pigliatu da Ghjuvanni Perfettini è missu in mani à l’auturità. Caschedi l’altru aviò in Capu di Fenu, vicinu à u stazzu di Matteu Vincenti in Figarella. Sò morti quattru Alimani chì funu sipolti sopra à locu.